e-hwVPS

e-hwVPS

Xen Virtualization

2 Virtual CPUs

512MiB to 16GiB RAM

199GiB to 399GiB Storage

2000GiB Data Transfer per month

$1/GiB/month for additional Data Transfer